4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ WE WROCŁAWIU

Rada społeczna

Rada społeczna

Na podstawie art. 48 ust.1, 5 oraz ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.), oraz udzielonego upoważnienia Nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2023 r. powołuje się radę społeczną 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu w następującym składzie:

 • Robert WÓJCIK – przewodniczący– przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej

Członkowie rady społecznej:

 • Dariusz JACKOWSKI przedstawiciel wybrany przez Ministra Obrony Narodowej
 • Dariusz DUDOJĆ– przedstawiciel wybrany przez Ministra Obrony Narodowej
 • Kazimierz ŁUCKI przedstawiciel wybrany przez Ministra Obrony Narodowej
 • Wojciech SMOLIŃSKI– przedstawiciel wybrany przez Ministra Obrony Narodowej
 • Tomasz KŁANIEWSKI– przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Urszula OLECHOWSKA– przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

W skład Rady wchodzą:

 • przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej
 • czterech przedstawicieli wybranych przez Ministra Obrony Narodowej
 • jeden przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
 • jeden przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Rada społeczna jest organem:

 • inicjującym i opiniodawczym Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • doradczym Komendanta Szpitala.

Do zadań rady społecznej należy:

 • Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;
  • przyznawania Komendantowi Szpitala nagród;
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Komendantem
 • Przedstawianie Komendantowi szpitala wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
  • kredytów bankowych lub dotacji;
  • podziału zysku;
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
  • regulaminu organizacyjnego
 • Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 • Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
 • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie
Skip to content