4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Ogłoszenie o otwartym naborze na członka konsorcjum:

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w otwartym naborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA CZŁONKA KONSORCJUM

W ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości

Nabór prowadzony jest przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław. Celem naboru jest wyłonienie instytucji, które wystąpi w rolę członka Konsorcjum w planowanym do złożenia wniosku w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości

 1. Zgłoszenia do naboru można składać w terminie 10 września 2023r. uzupełniając Załącznik 1 (formularz zgłoszenia) i przesyłając go na adres mailowy: koordynator@cwbk.4wsk.pl
 2. W naborze mogą uczestniczyć:
 • Uczelnie (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN (działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk).
 • Instytuty badawcze (działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych).
 • Międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (o których mowa art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Inne niż ww. podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły (o których mowa art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
 • Podmioty lecznicze (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 •  prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe:

a) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż jako podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i w innej formie organizacyjnej niż jako przedsiębiorcy

mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

 1. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ planuje złożenie wniosku w Konkursie otwartym na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości z uwzględnieniem obligatoryjnych zadań:
 • Przygotowanie dokumentacji badania epidemiologicznego
 • Zakup infrastruktury badawczej, w tym sprzętu medycznego
 • Zakup i utrzymanie infrastruktury informatycznej
 • Realizacja części badawczej
 • Podsumowanie projektu

Przewidziany czas na przeprowadzenie zadania to maksymalnie 8 miesięcy.

 1. Do obowiązków członka Konsorcjum należeć będzie wspólna realizacja projektu pod względem merytorycznym wraz z Liderem i pozostałymi Konsorcjantami, tzn. realizacji zadań obligatoryjnych. Lider i członkowie Konsorcjum będą prowadzić wspólną politykę finansową (uczestniczyć w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu) objętą Umową Konsorcjum, a także będą, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągnięcia celu Projektu. Są w tym zakresie również zobligowani do skoordynowanego działania.
 2. Wybór instytucji zaproszonych do tworzenia Konsorcjum zostanie dokonany na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Analizy zgłoszeń dokona Komisja składająca się z:
 • Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,
 • Zastępcę Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych ds. administracyjnych,
 • Kierownik Działu Badań Klinicznych Niekomercyjnych CWBK

Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru instytucji na podstawie rekomendacji Komisji zatwierdza Zastępca Komendanta Szpitala Klinicznego.

 1. Ocena zgłoszeń uwzględniać będzie:
 • zgodność działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum,
 • deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum,
 • doświadczenia w realizacji badań związanych z medycyną cyfrową,
 • potencjału naukowego, technicznego oraz administracyjnego umożliwiającego realizację badania.
 1. Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji członków Konsorcjum zostanie podana na stronie internetowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ.
 2. Maksymalna liczba instytucji wyłonionych w naborze do pełnienia roli członka Konsorcjum wynosi 3. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej niż maksymalna liczby Konsorcjantów lub niewyłonienia żadnego, w sytuacji, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wymogów:
 • zgodności działań potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum,
 • deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum,
 • dostatecznego doświadczenia w realizacji badań epidemiologicznych i naukowych,
 • dostatecznego potencjału naukowego, technicznego oraz administracyjnego umożliwiającego realizację badania.
 1. Instytucje wyłonione w drodze naboru zostaną zaproszone do podpisania Umowy Konsorcjum z 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2023r. Umowa Konsorcjum musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie „.pades” z zastosowaniem symbolu graficznego i stanowi obligatoryjny załącznik do Wniosku w konkursie ABM.
 2. Informacji dotyczącą planowanego wniosków udziela Centrum Wsparcia Badań Klinicznych tel. 71 727 41 54, koordynator@cwbk.4wsk.pl.

Metryka

Starsze wersje artykułu

Skip to content