4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ WE WROCŁAWIU

Konkurs ofert na świadczenie w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Konkurs ofert na świadczenie w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

OGŁOSZENIE

Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

50 – 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Ogłasza konkurs na:

udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2028 r.

  • Umowa zostanie zawarta na czas określony

  –  01.01.2024 r. – 31.12.2028 r.

  • Kryterium oceny ofert:

– Cena -70% – maksymalnie 70 punktów, liczone wg wzoru: cena minimalna/cena oferty badanej x 70% x 100

– Posiadanie aktualnego certyfikatu ISO 9001 – 5% – 5 punktów, brak 0 punktów

– Posiadanie aktualnego certyfikatu ISO 27001 – 5% – 5 punktów, brak 0 punktów

– Potencjał w postaci minimum 2 lekarzy przeszkolonych z zakresu dostępu do informacji zastrzeżone oraz poświadczenie bezpieczeństwa zastrzeżone – 5% – 5 punktów (dla jednego lekarza 2,5 punktów)

– Potencjał w postaci minimum 2 pielęgniarek przeszkolonych z zakresu dostępu do informacji zastrzeżone oraz poświadczenie bezpieczeństwa zastrzeżone – 5% – 5 punktów (dla jednej pielęgniarki 2,5 punktów)

– Potencjał w postaci inspektora danych osobowych przeszkolonego z zakresu dostępu do informacji poufnych oraz poświadczenie bezpieczeństwa poufne – 5 % – 5 punktów, brak 0 punktów

– Potencjał w postaci dyżuru pod telefonem lekarza specjalisty z dziedziny pediatrii w całym okresie realizacji usługi – 5 % – 5 punktów, brak 0 punktów

  • Ofertę w zamkniętej i oznaczonej, zaadresowanej kopercie z adnotacją: „Konkurs na  udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w okresie 01.01.2024 – 31.12.2028 – należy składać w Kancelarii Szpitala (budynek nr 18) w terminie do dnia 27.11.2023 r. do godziny 12:00 z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 27.11.2023 r. do godziny 12:30”.
  • Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Zastępcy Komendanta Szpitala Klinicznego (Budynek Główny szpitala – parter), w dniu 27.11.2023 r., o godzinie 12:30.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 7 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
  • Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  • Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  • Ze szczegółowymi warunkami konkursu, jakie powinna spełniać oferta wraz z projektem umowy można zapoznać się w na stronie internetowej 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu oraz w Dziale Pozyskiwania Funduszy (Budynek Nr 37), w godzinach od 8:00 do 14:00, tel.: 261 660 541, 261 660 779, mail: dzpf@4wsk.pl

Metryka

Starsze wersje artykułu

Skip to content