4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ WE WROCŁAWIU

Konkurs ofert – BANK KRWI

Konkurs ofert – BANK KRWI

OGŁOSZENIE

Komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

50 – 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

serologii transfuzjologicznej, prowadzenia banku krwi oraz zaopatrywania w krew i jej składniki na rzecz 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

  • Umowa zostanie zawarta na czas określony

od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

  • Kryterium oceny ofert: Cena – 90%, Lokalizacja – 10%
  • Ofertę w zamkniętej i oznaczonej, zaadresowanej kopercie z adnotacją: „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: serologii transfuzjologicznej, prowadzenia banku krwi oraz zaopatrywania w krew i jej składniki na rzecz 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” – należy składać w Kancelarii Głównej Szpitala w Budynku  nr 37 pok. 18 w terminie do dnia 13.12.2023 r. do godziny 12:00 z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 13.12.2023 r. do godziny 12:30”.
  • Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Zastępcy Komendanta Szpitala ds. Lecznictwa Szpitalnego w Budynku Głównym Szpitala w dniu 13.12.2023 r. o godzinie 12:30.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 7 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
  • Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  • Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  • Ze szczegółowymi warunkami konkursu, jakie powinna spełniać oferta wraz z projektem umowy można zapoznać się w na stronie internetowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu oraz w Pionie Ekonomicznym, Budynek nr 37 pokój nr 9 w godzinach od 8:00 do 14:00, tel.: 261 660 541, mail: dzpf@4wsk.pl

Metryka

Starsze wersje artykułu

Skip to content